מערכת הגבלת קרינה - דולב אלקטרומכניקה

בדיקת קרינה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

בתוך קרינה הבלתי מייננת נכללים עשרות אלפי מוקדי שידור של מערך הטלפוניה הסלולרית, בזק, תחנות אנרגיה, ארונות חשמל, חדרי חשמל, מערך כבלי חשמל עיליים כבלים תת קרקעיים, תחנות השנאה ועוד.

באחריות המשרד להגנת הסביבה להסמיך בודקים לביקורת מוקדי שידור וקרינה מכבלי חשמל והשנאה ולפקח על תהליכי רישוי של בודקים, תחנות הבסיס (אנטנות) של חברות הסלולרית.

 

מהי קרינה בלתי מייננת?

מחקרים שונים, שבוצעו ברחבי העולם, גילו השפעה מתופעות קרינה שליליות על גוף האדם, קרינה חזקה של התקני רדיו והתקני חשמל (קרינה אלקטרומגנטית או EMF, כמו גם קרינה ממכשירים חשמליים. מצאו זיקה בין עליה בשכיחות הסרטן לפעילות של קרינה אלקטרומגנטית.

מחקרים אחרים טוענים כי קרינה אלקטרומגנטית גורמת לשינויים בהורמונים, לדיכאון ואף להתאבדות.

סביב מכשירי חשמל פעילים, ארונות חשמל, מכונות ייצור חשמליים סביב קווי מתח ושנאים נוצרים שדות חשמליים ומגנטיים, אותם ניתן למדוד רק באמצעות מכשירי מדידת קרינה מיוחדים לתחום קרינה מרשת החשמל.

בעקבות הכרזת הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ובמחקר של בדיקות קרינה שונות, כי קרינה ממקור מתח גבוה מוגדרת כ"גורם מסרטן אפשרי בבני אדם" וכן כי קרינה ממתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2 מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן" – הוציא המשרד להגנת הסביבה המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת ממוצעת של עד ל 2 (מיליגאוס)

בישראל חוקק חוק – קרינה הבלתי מייננת תשס"ו 2006, ס"ח תשס"ו, 158; ס"ח תשס"ח, 873

מטרתו של חוק זה הוא להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לתופעת קרינה בלתי מייננת, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות לבדיקות ומדידת קרינה, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת. מבקר המדינה מתייחס לנושא הקרינה והצורך לקבוע תקנים מעודכנים.

 

להלן כמה מהתייחסויות השונות כפי שמובאות בדוחות השנתיים השונים, כדוגמת, דוח שנתי 59ב לשנת 2008 – עמוד 572:

ביקורת המעקב העלתה כי עד אוקטובר 2008 לא נקבעו ספי בטיחות בתקנות כנדרש. בספטמבר 2004 קיבלה הממשלה החלטה 2545 בדבר הקמת מרכז לחקר השפעת הקרינה על בריאות הציבור. הממשלה הקצתה תקציב של מילון ₪ להקמת המרכז ועוד מילון ₪ נוספים לתקציב שנתי שוטף.

עוד צוין בדו"ח, כי הקמתו של המרכז נחוצה גם בשל השלכות כלכליות שיש לו על המשק בישראל , כגון: חסכון בחיי אדם, אובדן למשק עקב ימי מחלה , עלויות הזזה/או העתקה של קווי מתח גבוה, הרחקה של אנטנות סלולריות.

דוח מבקר 58א' –

נובמבר 2007 בעמוד 230 נכתב: מוסדות חינוך הסמוכים לקווי מתח גבוה ולמתקני חשמל טוענים שהצורך בקביעת סף סביבתי לקרינה בלתי מייננת עלה בעקבות החלטת ארגון הבריאות העולמי של האו"ם (WHO).

על המשרד להגנת הסביבה לקבוע תקן בעל ערך מספרי לסף חשיפה סביבתי בתחום הקרינה הבלתי מייננת מרכיבים שונים של רשת החשמל.

מדובר על סף חשיפה לגלי קרינה שאם עוברים אותו- עוצמת השדה המגנטי אינה קבילה.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה עיכוב בהתקנת תקנות שהן חשובות לבריאות הציבור. מתוך ועדת הכנסת מישיבת ועדת משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות מתאריך 22 בנובמבר 2010 פרוטוקול מס' ‎27

 

סדר היום: קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך – ישיבת מעקב

נושא הדיון של הועדה הוא קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך. הקרינה היא שקופה ובלתי נראית, אבלזה לא הופך אותה לבלתי מסוכנת.

הסכנות הנשקפות מהתופעות קרינה סמויות לעין ולכן הן גדולות יותר ומזיקות לנחשפים אליהן לטווח הארוך.

ועדת הכנסת החלה במעקב אחר קרינה אלקטרומגנטית במערכת החינוך . לטענתם מערכת החינוך היא מקום שבו ילדים שוהים במשך שעות רבות והסכנה שהילדים חשופים לה רבה.

 

הפתרון לבעיית הקרינה

הקרינה עלולה להיות מסוכנת !

כדאי לזכור שהיא סובבת אותנו ונמצאת בכל מקום שבו מופעלים מכשירים חשמליים ישנה חשיבות גבוהה לביצוע בדיקת קרינה על מנת להבין את סביבתנו. 

הודות למנהליה ולצוות עובדים מיומן ומסור החברה התפתחה וכיום היא כוללת בתוכה שתי חברות: חברת דולב אלקטרומכניקה טכנולוגיה והנדסה בע"מ (הוקמה בשנת 1994 והיא עדיין מנוהלת על ידיי מייסדיה) וחברת דולב לסביבה נקייה בע"מ.

שתי החברות פועלות יחד לקידום חזון החברה: יצירת סביבת מגורים נקייה ובטוחה מזיהום אלקטרומגנטי שהוכח כבעל השפעה רבה על בריאות האדם והסביבה.